Hợp đồng cam  kết bảo lãnh cho dự án Roman Plaza giữu Ngân hàng Bản Việt và Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát được kí ngày 24/7/2017
HĐ bảo lãnh Bản Việt-1 HĐ bảo lãnh Bản Việt-2 HĐ bảo lãnh Bản Việt-3 HĐ bảo lãnh Bản Việt-4 HĐ bảo lãnh Bản Việt-5 HĐ bảo lãnh Bản Việt-6 HĐ bảo lãnh Bản Việt-7 HĐ bảo lãnh Bản Việt-8