mat-bang-tang-07-20-thap-b1

 

MẶT BẰNG CĂN CH01 - THÁP B1

CH 01

Diện tích: 76,6 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH02 - THÁP B1

CH 02

Diện tích: 99,5 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH03 - THÁP B1

CH 03

Diện tích: 103,1 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH04 - THÁP B1

CH 04

Diện tích: 78,6 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH10 - THÁP B2

CH 10

Diện tích: 124 m2

 

MẶT BẰNG CĂN DL1 và DL2 - THÁP B1

MẶT BẰNG CĂN DL1 và DL2

 

MẶT BẰNG CĂN DL3 và DL4 - THÁP B1

MẶT BẰNG CĂN DL3 và DL4