MẶT BẰNG TẦNG 7 – 20 – THÁP B2

mat-bang-tang-07-20-thap-b2

 

MẶT BẰNG CĂN CH01 và CH02 - THÁP B2

 

MẶT BẰNG CĂN CH01 và CH02

 

MẶT BẰNG CĂN CH03 và CH04 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN CH03 và CH04

 

MẶT BẰNG CĂN CH05 và CH06 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN CH05 và CH06

 

MẶT BẰNG CĂN CH07 và CH08 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN CH07 và CH08

 

MẶT BẰNG CĂN CH09 và CH10 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN CH09 và CH10