MẶT BẰNG TẦNG 7 – 20 – THÁP B2

mat-bang-tang-07-20-thap-b2

 

MẶT BẰNG CĂN CH01 - THÁP B2

CH 01

Diện tích: 76,6 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH02 - THÁP B2

CH 02

Diện tích: 99,5 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH03 - THÁP B2

CH 03

Diện tích: 103,1 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH04 - THÁP B2

CH 04

Diện tích: 78,6 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH05 - THÁP B2

CH 05

Diện tích: 69,1 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH06 - THÁP B2

CH 06

Diện tích: 136 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH07 - THÁP B2

CH 07

Diện tích: 101,7 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH08 - THÁP B2

CH 08

Diện tích: 69,3 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH09 - THÁP B2

CH 09

Diện tích: 75,6 m2

 

MẶT BẰNG CĂN CH10 - THÁP B2

CH 10

Diện tích: 124 m2